اخبار اخبار

برگزاری سخنرانی "آرمان های انقلاب ۵۷"

برگزاری سخنرانی "آرمان های انقلاب ۵۷"

 

سخنرانی " آرمان های انقلاب ۵۷ "در تالار خلیج فارس دانشکده زبان ها وادبیات خارجی برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

.