اخبار اخبار

برگزاری سخنرانی علمی پژوهشی "زبان شناسی کاربردی چیست و حیطه آن تا کجاست"

برگزاری سخنرانی علمی پژوهشی "زبان شناسی کاربردی چیست و حیطه آن تا کجاست"

 

سخنرانی علمی پژوهشی "زبان شناسی کاربردی چیست و حیطه آن تا کجاست" در تالار غدیر دانشکده زبان ها وادبیات خارجی برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

.