اخبار اخبار

برگزاری سخنرانی علمی پژوهشی " زبان و فلسفه"

برگزاری سخنرانی علمی پژوهشی " زبان و فلسفه"

 

سخنرانی علمی پژوهشی " زبان و فلسفه" در تالار غدیر دانشکده زبان ها وادبیات خارجی برگزار شد.

روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

.