اخبار اخبار

برگزاری مراسم تقدیر از سخنرانان پژوهشی و کارمند نمونه

برگزاری مراسم تقدیر از سخنرانان پژوهشی و کارمند نمونه

 

مراسم تقدیر از سخنرانان پژوهشی و کارمند نمونه در سالن غدیر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

.