اخبار اخبار

تبریک به سرکار خانم دکتر کیوان پناه به عنوان مؤلف و مترجم بین المللی در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

تبریک به سرکار خانم دکتر کیوان پناه به عنوان مؤلف و مترجم بین المللی در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی