اخبار اخبار

تمدید حکم آقای دکتر محمدرضا دوستی زاده به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات آلمانی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

احتراماً، با توجه به توان علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی، مسئولیت جنابعالی به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان آلمانی دانشکده مذکور، موضوع حکم شماره 110/48189 مورخ 94/2/29 از تاریخ 96/2/29 به مدت دو‌ سال تمدید می‌گردد.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

 

محمود نیلی احمد آبادی

رییس دانشگاه تهران