اخبار اخبار

حکم انتصاب سرکار خانم دکتر ناهید شاهوردیانی به عنوان سرپرست مدیر گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده سرکار و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به‌عنوان سرپرست گروه آموزشی زبان و ادبیات فرانسه دانشکده مذکور، منصوب می شوید.

   امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

 

محمود نیلی احمد آبادی

رییس دانشگاه تهران