نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی پژوهشی، آقای دکتر اکبر عبدالهی

دهمین سخنرانی پژوهشی دانشکده طبق تقویم معاونت، در روز یکشنبه مورخ 7/9/95 ساعت 12 در محل تالار غدیر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی برگزار شد.

جناب آقای دکتر اکبر عبدالهی، عضو محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده، سخنرانی این جلسه بودند که سخنرانی خود را با موضوع "تاثیر مطالعه بازنمودهای اجتماعی بر ارتقاء کیفیت یاددهی و یادگیری زبان های خارجی" به زبان فارسی ایراد کردند.

در این جلسه، جناب آقای دکتر ولی پور، ریاست محترم دانشکده، آقای دکتر نعمتی، معاون محترم پژوهشی دانشکده و برخی از اعضای محترم گروه زبان و ادبیات فرانسه، انگلیسی، اردو، ژاپنی، سایر زبان های خارجی و دانشجویان گرامی و سایر علاقمندان حضور داشتند.

چکیده سخنرانی ایشان به شرح زیر است:

پیش از حوزه آموزش زبان‌های خارجی مفهوم بازنمودهای اجتماعی ابتدا در جامعه‌شناسی زبان با پرداختن به مسائل مربوط به دوزبانگی و چندزبانگی و سپس در روانشناسی اجتماعی با پرداختن به مسائل مربوط به موفقیت و شکست تحصیلی در مدارس به عنوان " مجموعه ای سازمان یافته از شناخت نسبت به یک شیئ که این نوع شناخت در بین اعضای یک جامعه همگن، بصورت مشترک وجود دارد" مورد توجه قرار گرفت. بررسی و تعریف مفهوم بازنمودهای اجتماعی و سیرتاریخی این مفهوم درعلوم مختلف مقدمه‌ای بر این پرسش خواهد بود که چگونه مطالعه بازنمودهای اجتماعی میتواند موجب ارتقا کیفیت یاددهی و یادگیری‌ زبان های خارجی گردد. در جهت پاسخ به این پرسش ، کارکرد مطالعه بازنمودهای اجتماعی در حوزه آموزش زبان های خارجی در سه سطح معرفت‌‌شناختی، نظری و روش‌‌شناختی مورد بررسی‌ قرار گرفت .