اخبار اخبار

تقدیر وتشکر - سرکار خانم رحیمزاده

بدینوسیله از زحمات سرکار عالی در زمان تصدی مسئولیت روابط عمومی دانشکده تقدیر وتشکر نموده امیدوارم کماکان وبیش از گذشته از خدمات شما در دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی بهره مند باشیم. موفق وپیروز باشید.

 

علیرضا ولی‌پور

رییس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران