اخبار اخبار

رتبه آوران ارشد 96 از گروه زبان و ادبیات انگلیسی

یاسمن طاهری رتبه ۱ زبان و ادبیات انگلیسی

مونا جعفری رتبه ۳ زبان و ادبیات انگلیسی

سعید یعقوبی زاده رتبه ۴ زبان ادبیات انگلیسی

احسان کاظمی رتبه ۵ زبان و ادبیات انگلیسی

محدثه حسین زاده رتبه ۱۹ آموزش زبان انگلیسی

علی پورمحمدی رتبه ۱ مدیریت

زهرا داوودی رتبه ۸ مطالعات زنان

مرضیه اخوان رتبه ۱۹ پژوهش هنر

هدی وثوق رتبه ۸ مطالعات آمریکای شمالی

ارمیا سحرخیز رتبه ۱۰ مطالعات

عطاء ذکایی رتبه ۳ مطالعات

ستاره ملک پور رتبه ۱۱ زبان و ادبیات انگلیسی

  • آقای بهزاد صادقیانی رتبه ۲ دکتری زبان و ادبیات انگلیسی