اخبار اخبار

بازگشت به صفحه کامل

مکانیزه شدن میز امانت کتابخانه

مکانیزه شدن میز امانت کتابخانه


با توجه به انجام فهرست‌نویسی کتب زبان‌های مختلف از آبان ماه سال ۱۳۹۵ سیستم امانت، بازگشت، تمدید و عضویت کتابخانه دانشکده به صورت مکانیزه اداره می‌گردد.