بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان سال 1396 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

اطلاعیه برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان سال 1396 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


 بدین وسیله به اطلاع داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D  بدون آزمون (با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان   سال  تحصیلی97-96 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی می رساند :

 الزامی است متقاضیان طبق آیین نامه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96  جهت  بررسی اصل مدارک در روز دهم  تیرماه1396 راس ساعت 30/8 صبح به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

جدول زمانبندی ارزیابی تخصصی ومصاحبه:

گرایش تحصیلی

آزمون کتبی – روز وساعت برگزاری

آزمون مصاحبه  روز وساعت برگزاری

زبان وادبیات انگلیسی-

11/04/96 8صبح

11/04/96- 10صبح

آموزش زبان انگلیسی-

11/04/96 8صبح

11/04/96- 10صبح

زبان فرانسه-

13/04/96-

30/11-30/08صبح

14-12بعدازظهر

13/04/96-

                30/17 - 30/14

آموزش زبان روسی

13/04/96

45/14- 10

14/04/96-

14  - 30/08

 

لیست اسامی داوطلبان واجدالشرایط دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان

سال تحصیلی 1397-1396

رشته - گرایش

نام ونام خانوادگی

ردیف

زبان وادبیات انگلیسی

پوریا ترکمانه

1

زبان وادبیات انگلیسی

بهاره جلالی فراهانی

2

زبان وادبیات انگلیسی

مجتبی جیحونی

3

زبان وادبیات انگلیسی

فاطمه یحیی پور

4

زبان وادبیات انگلیسی

بهناز حیدری جارغرق

5

آموزش زبان انگلیسی

سمیرا کاظم پوریان ممقانی

6

آموزش زبان انگلیسی

پرستو هراتی مختاری

7

زبان فرانسه

ندا مظفری

8

آموزش زبان انگلیسی

مهرناز آرست

9

زبان وادبیات انگلیسی

شیما پیمان فرد

10

زبان فرانسه

سمیرا ترقی

11

آموزش زبان انگلیسی

نسرین رازقی

12

آموزش زبان انگلیسی

امیر شکرزاده

13

زبان فرانسه

رضوان صادقی قهساره

14

زبان فرانسه

نیکو قاسمی اصفهانی

15

آموزش زبان انگلیسی

سپیده مهرآئین

16

آموزش زبان انگلیسی

مسعود اله یاری

17

آموزش زبان روسی

نعمت سلمان اصل

18

 

آدرس کوتاه :