اجرای پایلوت ارزیابی رشته های مرتبط با زبان آلمانی در دانشگاه تهران

اجرای پایلوت ارزیابی رشته های مرتبط با زبان آلمانی در دانشگاه تهران


به استحضار می رساند کیفیت رشته های تحصیلی دانشگاه تهران در سال جاری مورد ارزیابی یکپارچه (ایکد ۲) قرار خواهند گرفت و در اولین مرحله، رشته های دوره کارشناسی در دستور کار قرار گرفته اند. اجرای ارزیابی مزبور نیز حسب مصوبات هیأت اجرایی جذب به عنوان پیش شرط جذب عضو هیأت علمی از شهریور سال ۱۳۹۹ تعیین شده است. همچنین آگاهی دارند که مبنای بازنگری برنامه های درسی، ارزیابی کیفیت مؤلفه های مختلف هر رشته می باشد.

به منظور آعاز ارزیابی برنامه (رشته) و در اولین مرحله پنج رشته مرتبط با زبان آلمانی، که عناوین و مقاطع آنها در جدول ذیل درج شده اند، از تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به صورت پایلوت ارزیابی خواهند شد. ارزیابی کنندگان رشته های مزبور در چهار گروه مخاطب «دانشجو»، «دانش آموخته»، «عضو هیأت علمی»، و «کارفرمای دانش آموخته» دسته بندی شده اند. خواهشمند است دستور فرمایند فرآیند پیش رو به اعضای هیأت علمی هر یک از رشته ذیل ارسال گردد و همچنین اطلاع رسانی مقتضی به سایر گروه های مخاطب ارزیابی کننده صورت پذیرد. سایر اطلاع رسانی ها حسب پیشرفت فرآیند به استحضار خواهد رسید.

رشته های مورد ارزیابی عبارتند از:

ردیف رشته مقطع دانشکده
۱ مترجمی زبان آلمانی کارشناسی زبان‌ها و ادبیات خارجی
۲ مترجمی زبان آلمانی کارشناسی ارشد زبان‌ها و ادبیات خارجی
۳ زبان و ادبیات آلمانی کارشناسی ارشد زبان‌ها و ادبیات خارجی
۴ مطالعات کشورهای آلمانی زبان کارشناسی ارشد مطالعات جهان
۵ آموزش زبان آلمانی دکتری زبان‌ها و ادبیات خارجی

 

آدرس کوتاه :