ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97

ارزشیابی الکترونیکی نیمسال اول تحصیلی 98-97


زمان ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی،  توسط دانشجویان، تا تاریخ ۰۵/‏۱۰/‏۹۷ می‌باشد.

آدرس کوتاه :