ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دوره همه گیری بیماری کووید 19

ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دوره همه گیری بیماری کووید 19


(نامه دوم) 

با سلام

احتراماً، پیرو نامۀ شمارۀ ۸۴۴۲۲۱۹ به تاریخ ۲۲/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ بدینوسیله نامۀ شمارۀ ۲۵۸۳۰۷ به تاریخ ۰۸/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ رئیس محترم مرکز‬ نظارت، ارزیابی‬ و‬ تضمین‬ کیفیت‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح پیوست تقدیم و ‬خواهشمند است دستور فرمائید مراتب‬ به‬ نحو‬ مقتضی‬ به‬ اطلاع‬ کلیه‬ اعضای محترم هیأت علمی، ‬کارکنان‬ محترم‬ و‬ دانشجویان‬ آن دانشکدگان / ‏‬ دانشکده / ‏‬ مؤسسه / ‏مرکز رسانده‬ شود (تکمیل پیوست‌های نامه مذکور) و نتایج آن تا تاریخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ جهت اقدامات بعدی به این مدیریت ارسال شود.

امضا کننده : جعفر نوری یوشانلوئی - مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

--------------------------------------------------

(نامه اول) 

با سلام و تحیت

احتراماً، به پیوست نامه شماره ۲۱۷۲۸۲ به تاریخ ۰۳/‏۰۹/‏۱۴۰۰‬ رئیس محترم مرکز‬ نظارت، ارزیابی‬ و‬ تضمین‬ کیفیت‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت‬ استحضار‬ ارسال‬ می‬ شود. ‬خواهشمند است دستور فرمایند مراتب‬ به‬ نحو‬ مقتضی‬ به‬ اطلاع‬ کلیه‬ اعضای محترم هیأت علمی، ‬ کارکنان‬ محترم‬ و‬ دانشجویان‬ آن دانشکدگان / ‏‬ دانشکده / ‏‬ مؤسسه / ‏مرکز رسانده‬ شود.

امضا کننده : جعفر نوری یوشانلوئی - مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

پرسشنامه استادان فایل word

پرسشنامه استادان فایل pdf

پرسشنامه دانشجویان فایل word

پرسشنامه دانشجویان فایل pdf

پرسشنامه دانشگاهها فایل word

پرسشنامه دانشگاهها فایل pdf

آدرس کوتاه :