آسیا نامهٔ دانشجویان ژاپنی و چینی زبان

آسیا نامهٔ دانشجویان ژاپنی و چینی زبان


شماره جدید(بهار1402) مجله دانشجویی «آسیانامه» منتشر شد. پرونده ویژه این شماره «فرهنگ پوشش در شرق آسیا» است. اعضای هیئت تحریریه این مجله دانشجویان رشته‌های زبان چینی و زبان ژاپنی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران هستند.
گفتنی است صاحب امتیاز این نشریه مرکز پژوهشی آسیا دانشگاه تهران است و شورای سیاستگذاری این نشریه از اعضای هیئت علمی دانشکده زبان‌ها وادبیات خارجی دانشگاه تهران تشکیل شده است.
لینک دانلود رایگان آخرین شماره

 

آدرس کوتاه :