اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

آشنایی با ادبیات الکترونیک و نقد کیفی در ادبیات

آشنایی با ادبیات الکترونیک و نقد کیفی در ادبیات


دکتر مهدی صداقت پیام - سازمان سمت

970211