اصلاحیه اطلاعیه حذف اضطراری دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

اصلاحیه اطلاعیه حذف اضطراری دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۱ -۱۴۰۰


آدرس کوتاه :