اصلاحیه بخشنامه وام ویژه دکتری

اصلاحیه بخشنامه وام ویژه دکتری


 پیرو سند شماره 5424195، به پیوست بخشنامه اصلاحیه صندوق رفاه دانشجویان جهت مطالعه و بهره برداری ارسال می شود. با عنایت به بخشنامه ارسالی برای دانشجویان دکتری، 2 نوع وام در سیستم صندوق رفاه تعریف شده است. 

1 - وام دکتری براساس آیین نامه قبلی ( 9 ماه در سال - به صورت سه ماهه - هر ماه 500 هزار تومان - تکمیل فرم یک برای متقاضیانی که برای اولین بار درخواست می دهند و فرم دو برای کلیه متقاضیان و ...)

2 - وام دکتری براساس شیوه نامه جدید (12 ماه در سال - هر شش ماه درخواست به دانشگاه ارائه می شود - هر ماه 700 هزار تومان - تکمیل فرم های یک و دو بخشنامه مربوطه - دانشجو پس از دریافت پیامک از صندوق رفاه به شعبه بانک توسعه انتخابی خود جهت ارائه مدارک مراجعه می کند و ...) 

           خواهشمند است به نکات زیر عنایت فرمایید:

- براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویانی که از وام تحصیلی استفاده نموده اند نمی توانند از هیچ یک از وام های ویژه بهره مند شوند. 

دانشجویان می توانند تا تاریخ 10 تیر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. 

- لیست وام دکتری در چند مرحله ارسال خواهد شد. 

- دانشجو می بایست شعبه بانک توسعه را جهت تشکیل پرونده در فرم مربوطه انتخاب نماید.

- فرم ها به صورت کامل تکمیل شود و مهر ها، امضا ها و اثر انگشت بسیار مهم است.

آدرس کوتاه :