اصلاحیه تقویم آموزشی 98-1397

اصلاحیه تقویم آموزشی 98-1397


 پیرو نامه شماره 122/7/28203 مورخ 1397.2/10 درخصوص تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397 دانشگاه، به استحضار می رساند روز شنبه مورخ 1398/1/31 تعطیل رسمی نبوده و کلاس ها درروز شنبه مورخ 1398/1/31دایر می باشد. 

آدرس کوتاه :