اصلاحیه شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکترای در داخل و خارج از کشور

اصلاحیه شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکترای در داخل و خارج از کشور


اصلاحیه شیوه نامه فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری تخصصی در داخل و خارج از کشور

آخرین مهلت ارائه درخواست به دفتر امور بین الملل دانشکده، تاریخ 1401/01/28 می باشد.

آدرس کوتاه :