اصلاح تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398

اصلاح تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-1398


اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (نیمسا ل جاری)، مبنی بر اصلاح تاریخ حذف اضطراری  و ارزشیابی اساتید

آدرس کوتاه :