اطلاعیه اسکان مهر 97 (سال تحصیلی 98-97)

اطلاعیه اسکان مهر 97 (سال تحصیلی 98-97)


اطلاعیه اسکان مهر 97 (سال تحصیلی 98-97) 

 با عنایت به اینکه سامانه خوابگاه متصل به برنامه آموزشی دانشگاه بوده و  داشتن سرترم تحصیلی 3971 و انتخاب واحد شرط اصلی رزرو خوابگاه برای نیمسال مهر 97 خواهد بود.

آدرس کوتاه :