اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص انتخاب برگزیدگان ادبی کشور

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان در خصوص انتخاب برگزیدگان ادبی کشور


 به پیوست اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان که به‌منظور ارتقای فعالیت نخبگان در حوزه زبان و ادبیات فارسی و اختصاص تسهیلات ویژه برای برگزیدگان و سرآمدان این حوزه ارائه شده است.

آدرس کوتاه :