اطلاعیه شماره 1 - برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 96 با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشکده زبان و ها و ادبیات خارجی

اطلاعیه شماره 1 - برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 96 با استفاده از سهمیه استعداد درخشان دانشکده زبان و ها و ادبیات خارجی


بدین وسیله به اطلاع داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D  بدون آزمون (با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان رشته های زبان وادبیات انگلیسی وزبان فرانسه،  سال  تحصیلی97-96 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی می رساند :

 الزامی است متقاضیان طبق آیین نامه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-96  جهت  بررسی اصل مدارک در روز هفتم خرداد1396 راس ساعت 30/8 صبح به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

شایان ذکر است  برگزاری آزمون  رشته های آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی در تاریخ 08/03/1396 در دو مرحله شامل: آزمون کتبی،  راس ساعت 8 ، و آزمون مصاحبه راس ساعت10 ، برگزار خواهد شد.

 آزمون مصاحبه رشته زبان وادبیات  فرانسه نیز در تاریخ 08/03/1396، دریک مرحله راس ساعت  12 انجام خواهد شد .  

 

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

30/02/1396

 

 

لیست اسامی داوطلبان واجدالشرایط دکتری تخصصی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان

سال تحصیلی 1397-1396

 

رشته - گرایش

نام ونام خانوادگی

ردیف

زبان وادبیات انگلیسی

پوریا ترکمانه

1

زبان وادبیات انگلیسی

بهاره جلالی فراهانی

2

زبان وادبیات انگلیسی

مجتبی جیحونی

3

زبان وادبیات انگلیسی

فاطمه یحیی پور

4

زبان وادبیات انگلیسی

بهناز حیدری جارغرق

5

آموزش زبان انگلیسی

سمیرا کاظم پوریان ممقانی

6

آموزش زبان انگلیسی

پرستو هراتی مختاری

7

زبان فرانسه

ندا مظفری

8

 

آدرس کوتاه :