اطلاع‌رسانی در خصوص درس زبان دوم ژاپنی

اطلاع‌رسانی در خصوص درس زبان دوم ژاپنی


در نیمسال جاری تحصیلی، برای نخستین بار، درس زبان دوم ژاپنی ۱ به ارزش چهار واحد و به شماره درس ۴۶۲۰۰۷۸ ارائه خواهد شد. 

آدرس کوتاه :