- سه‌شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲

امضا تفاهم نامه همکاری پردیس بین‌المللی ارس و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

امضا تفاهم نامه همکاری پردیس بین‌المللی ارس و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


امضا تفاهم نامه همکاری پردیس بین‌المللی ارس و دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

در راستای اجرای برنامه راهبردی سوم دانشگاه تهران مبنی بر توسعه فعالیت‌های بین‌المللی و استفاده از ظرفیت‌های مغفول علمی و پژوهشی واحدهای دانشگاهی، پیشنهاد همکاری‌های آموزشی و پژوهشی بین پردیس بین‌المللی ارس و دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی طی مدت‌های گذشته ارائه و در جلسات متوالی فی ما بین مسئولین مرتبط تبادل نظر صورت پذیرفت. نتیجه جلسات فوق به انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری و قرارداد فی ما بین انجامید. در تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری و با حضور ریاست محترم پردیس ارس، سرکار خانم دکتر امام جمعه و معاونت علمی پردیس جناب آقای دکتر امیری، و هیأت رئیسه دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی تفاهم نامه مذکور از سوی طرفین امضاء و مبادله گردید.

با انعقاد این تفاهم نامه و قرارداد، زمینه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی برای استفاده از منابع علمی، فضاهای فیزیکی، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، بانک‌های اطلاعاتی و ارتباطاتبین‌المللی فراهم گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :