انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران

انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهرانزمان برگزاری: چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ ساعت ۹ الی ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir

مهلت ثبت‌نام: 23 فروردین 1402

شرایط نامزدهای شورای مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی :
الف-اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه
ب- عضویت در انجمن
پ- عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل‌های دانشجویی اعم از صنفی، سیاسی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی
ت- معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در همان نیمسال و یا کمتر از ۱۴ نباشد.
ث- داشتن سابقه دو نیمسال عضویت انجمنی در دوره تحصیل در دانشگاه
ج- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته
چ- باقی ماندن دست کم دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو (برای دانشجویان کارشناسی حداکثر ترم ۸ و باقی ماندن دست کم ۲۴ واحد، دانشجویان کارشناسی ارشد حداکثر ترم ۴، مشروط به تعهد عدم دانش آموختگی تا پایان دوره و برای دانشجویان دکتری تخصصی حداکثر ترم ۸، مشروط به تعهد عدم فراغت از تحصیل تا پایان دوره)
ح-در مواردی که فرد محکومیت انضباطی منجر به صدور حکم غیر قطعی دارد، تشخیص صلاحیت داوطلبی بر عهده معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه است.
 

 

آدرس کوتاه :