- دوشنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار

انتخاب سرکار خانم حسینی ، کارشناس امور دانشجویی دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی به عنوان کارشناس برتر امور دانشجویی

انتخاب سرکار خانم حسینی ، کارشناس امور دانشجویی دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی به عنوان کارشناس برتر امور دانشجویی


انتخاب سرکار خانم حسینی ، کارشناس امور دانشجویی دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی به عنوان کارشناس برتر امور دانشجویی

انتخاب  سرکار خانم حسینی ، کارشناس امور دانشجویی دانشکدۀ زبان ها وادبیات خارجی به عنوان کارشناس برتر امور دانشجویی دانشگاه تهران به واسطه تلاش های وافر وتعهد کاری. با آرزوی سلامتی وتوفیق روز افزون

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی