انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400

انتخاب واحد نیمسال اول 1401-1400


به پیوست اطلاعیه بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی و انتخاب واحد کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
آدرس کوتاه :