انتصاب آقای قاسمی به سمت رئیس امور اداری و پشتیبانی

انتصاب آقای قاسمی به سمت رئیس امور اداری و پشتیبانی


به موجب این حکم جنابعالی از تاریخ ۳۱/‏۰۱/‏۹۸‬ به عنوان رئیس امور اداری و پشتیبانی دانشکده منصوب می‌گردید. امید است در پیشبرد وظایف محوله موفق و موید باشید.

فریده علوی

معاون اداری و مالی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :