اطلاعیه اطلاعیه

اهدا 150 جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان

اهدا 150 جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان


اهدا 150 جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان

اهدا ۱۵۰ جلد کتاب به گروه زبان و ادبیات اردو توسط سفارت پاکستان در روز شنبه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی