بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99


احتراماً، ‬ پیرو نامه شماره ۷۸۰۲۳۹۴ مورخ ۲۲/‏۰۹/‏۹۹‬ همانطور که مستحضرید زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹‬ به مدت یک هفته است. لذا خواهشمنداست دستور فرمایند با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

لازم به ذکر است تاریخ فوق، براساس مندرجات تقویم آموزشی برای ارزشیابی کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و نو دانشجویان یکسان می‌باشد.

آدرس کوتاه :