اطلاعیه اطلاعیه

بازه زمانی حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰

بازه زمانی حذف و اضافه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰