بخش شنیداری به آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران(UTEPT) اضافه شد!

بخش شنیداری به آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران(UTEPT) اضافه شد!


بسیار_مهم

بخش شنیداری به آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران(UTEPT) اضافه شد!

پیروی مصوبه جدید شورای آموزشی دانشگاه که در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ برگزار شد در خصوص مدرک زبان دانشجویان مقطع دکتری مقرر شد از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، بخش شنیداری به آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران افزوده شود و صرفاً نمره آزمون‌های زبان برگزار شده توسط دانشگاه‌های سطح ۱ که بخش شنیداری داشته باشد، مورد تایید دانشگاه قرار گیرد.

@ut_newss

آدرس کوتاه :