برنامه امتحانی دانشجویان ورودی ما قبل 1399 و نو دانشجویان در نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانی دانشجویان ورودی ما قبل 1399 و نو دانشجویان در نیمسال اول 1400-1399


به پیوست برنامه امتحانات پایان نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در دو نسخه مجزا به تفکیک:

۱) برنامه امتحانی دانشجویان شاغل به تحصیل ورودی ما قبل سال ۱۳۹۹ و

۲) برنامه امتحانی نو دانشجویان (ورودی سال ۱۳۹۹)، در کلیه مقاطع تحصیلی،

جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد:

برنامة امتحانی دانشجویان ماقبل سال 1399

برنامة امتحانی نو دانشجویان

آدرس کوتاه :