اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دوره‌های حضوری و مجازی گروه فرانسه

برنامه درسی و امتحانی نیمسال اول ۹۹-۹۸ دوره‌های حضوری و مجازی گروه فرانسه