برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ 21.04.96

برگزاری آزمون روز چهارشنبه مورخ 21.04.96


در روز چهارشنبه مورخ 21/04/96 دانشکده به دلیل برگزاری آزمون تشریحی - عملی کارشناسی ارشد سال 96 از پذیرش ارباب رجوع معذور می باشد.

آدرس کوتاه :