برگزاری اولین میزگرد مجازی در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مورخ 1399/07/14

برگزاری اولین میزگرد مجازی در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی مورخ 1399/07/14


 

موضوع میزگرد: فردوسی پژوهی در روسیه

زبان سخنرانی: فارسی

با ارائه: جناب آقای دکتر جان الله کریمی مطهر (استاد تمام گروه زبان و ادبیات روسی)

 

یادآور می‌شود این برنامه ضبط و در سامانه سخنرانی‌های پژوهش محور دانشگاه تهران جهت دسترسی علاقمندان و پژوهشگران حوزه زبان و ادبیات خارجی بارگذاری می‌گردد.

آدرس کوتاه :