اخبار و اطلاعیه‌ها اخبار و اطلاعیه‌ها

برگزاری جلسه معرفی کامپوس فرانس ایران، در سالن شماره 1 دانشکده

برگزاری جلسه معرفی کامپوس فرانس ایران، در سالن شماره 1 دانشکده


برگزاری جلسه معرفی کامپوس فرانس ایران، در سالن شماره 1 دانشکده

این جلسه در روز یکشنبه مورخ ۸ مهرماه با حضور تعداد زیادی از دانشجویان در سالن شماره ۱ دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی