برگزاری مراسم روز فرهنگی ژاپن

برگزاری مراسم روز فرهنگی ژاپن


 مراسم «روز فرهنگی ژاپن» از ساعت ۹ روز دوشنبه ۱۱ بهمن ۹۵ در سالن خلیج فارس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی برگزار می‌گردد.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :