برگزاری نشست" اقبال ستاره شرق"در دانشکده زبان ها

برگزاری نشست" اقبال ستاره شرق"در دانشکده زبان ها


روز سه شنبه تاریخ 18/2/97 نشت اساتید ودانشجویان گروه اردو با موضوع "اقبال ستاره شرق" در سالن خلیج فارس دانشکده زبان‌ها و ادبیات خاجی دانشگاه تهران وبا حضور علاقمندان واقبال شناسان با ایراد سنخرانی برگزار می‌گردد و شبکه سحر صدا وسیما هم برنامه را تحت پوشش خبری قرار خواهد داد.

آدرس کوتاه :