تارنمای آئین نامه‌های آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه و تارنمای راهنمای خدمات آموزشی ، فناوری اطلاعات دانشجویان

تارنمای آئین نامه‌های آموزشی معاونت آموزشی دانشگاه و تارنمای راهنمای خدمات آموزشی ، فناوری اطلاعات دانشجویان


تارنمای آئین نامه‌های آموزشی معاونت محترم آموزشی دانشگاه  https://academics.ut.ac.ir/fa

تارنمای راهنمای خدمات آموزشی , فناوری اطلاعات دانشجویان  https://ithelp.ut.ac.ir/fa

آدرس کوتاه :