تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد

تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد


 عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

 

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

آدرس کوتاه :