نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد

تارنمای مدل دو وجهی دوره کارشناسی و دوره های کهاد


 عناوین دوره‌های دو وجهی دوره کارشناسی دانشگاه تهران و دوره‌های کهاد دانشگاه تهران در سایت معاونت آموزشی به آدرس https://academics.ut.ac.ir بارگذاری شده و از آدرس‌های اینترنتی ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

مدل دو وجهی دوره کارشناسی

دوره‌های کهاد در دانشگاه تهران‌‌‌‌‌‌

 

لینک کلیپ مدل دو وجهی دوره کارشناسی

 

رراهنمای درخواست ثبت نام رشته دوم دانشجویان دووجهی

فلوچارت درخواست ثبت نام رشته دوم دانشجویان دووجهی