تبریک انتخاب کارمند نمونه سال 1397- آقای حسین دولت‌آبادی

تبریک انتخاب کارمند نمونه سال 1397- آقای حسین دولت‌آبادی


بسمه تعالی

" اِنَ الله شاکِرٌ عَلیم"

خداوند از زحمات تلاش‌های بندگانش آگاه ست و به آنان پاداش می‌دهد.

 

جناب آقای حسین دولت آباد‌ی

بدون تردید پیشرفت و توسعه پایدار در گرو وجود سرما‌یه های انسانی کارآمد؛ ایده پرداز و ساعی در یک سازمان ا‌ست و تلا‌ش خالصانه و متعهدانه کارکنان متعهد و دلسوز در روند ا‌جرائی می‌تواند نوید بخش رشد، پیشر‌فت و بالندگی نماد جامعه علمی کشور" دانشگاه تهران " باشد

بدینوسیله عزم و تلاش ارز‌شمند و مؤثر، رعایت انضباط اداری و وجدان کاری، مسئولیت پذیری و خلا‌قیت در پیشبرد اهداف جنابعالی را ارج نهاده و حُسن انتخاب شما به عنوا‌ن

کارمند نمو‌نه- سال ۱۳۹۷

دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهرا‌ن

 

را تبریک عر‌ض می‌نمایم. از خداوند متعال برای شما سلامتی و توفیق روزافزون آرزومندم.

 

علیرضا ولی پور

رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی

 

آدرس کوتاه :