ترجمه ماشینی،شاخص ها و ضرورت ها

ترجمه ماشینی،شاخص ها و ضرورت ها


دکترعلیرضا ولی پور - دانشگاه تهران

961215

آدرس کوتاه :