تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان نمونه کشوری

تسهیلات بنیاد ملی نخبگان برای دانشجویان نمونه کشوری


تصویر نامه شماره ۱۵۷۹۹۲/‏۱۱‬ مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۹۵‬ مشاور محترم وزیر مدیرکل دفتر وزارتی و نامه شماره ۸۲۱۱۵/‏۱۵‬ مورخ ۱۲/‏۰۷/‏۹۵‬ معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص حمایت بنیاد مزبور از دانشجویان نمونه کشوری، به شرج جداول پیوست، جهت استحضار و دستور اطلاع رسانی به عزیزان دانشجو ارسال می‌گردد.

 

آدرس کوتاه :