تسویه حساب و فارغ التحصیلی

تسویه حساب و فارغ التحصیلی


*دانشجو باید تا یک نیمسال پس از دفاع، مراحل تسویه حساب و فارغ التحصیلی را انجام دهد در غیر این صورت پرونده به بایگانی راکد ارجاع داده می شود و فارغ التحصیلی نیاز به پروسه ای طولانی همراه با پرداخت جریمه خواهد داشت.*

الف. تدوین رساله/ پایان نامه

لینک ساختار پایان نامه

 

ب- مراحل انجام تسویه حساب

دانشجو از قسمت پیشخوان خدمت، (درخواست فارغ التحصیلی) درخواست خود را ثبت و ارسال می کند .

درخواست فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش (گلستان) مطابق فیلم راهنما

 

2-کارشناس درخواست دانشجو را بررسی و ابطال کارت دانشجویی در سامانه انجام می دهد و دانشجو مطابق جدول ذیل مراحل تسویه را انجام می دهد.

 

 1

دانشجو :

لازم است اطلاعات خود در سامانه گلستان را از مسیر:

             گزارش‌های آموزش> دانشجو> کارنامه> کارنامه تحصیلی (گزارش 100)
 طبق چک لیست زیر به دقت بررسی نماید و هر گونه تناقض را به اطلاع کارشناس آموزش برساند.

 الف. مشخصات شناسنامه‌ای:

 ¨نام و نام‌خانوادگی       ¨نام پدر       ¨شماره شناسنامه        ¨کد ملی       ¨تاریخ تولد      ¨محل صدور

 ب. مشخصات تحصیلی:

 ¨سهمیه ورود   ¨رشته تحصیلی قبلی        ¨مقطع تحصیلی قبلی        ¨تاریخ فراغت از تحصیل قبلی

¨نام درس     ¨نمره درس‌ها           ¨تعداد نیمسال‌ها           ¨وضعیت نیمسال‌‌ها           ¨تعداد واحد گذرانده            ¨معدل

 

2

دانشجو : آپلود رساله/پایان‌نامه در https://thesis.ut.ac.ir/fa و دریافت شماره رکورد بارگذار

4

کارشناس آموزش: ابطال کارت دانشجو در سامانه گلستان

5

کارشناس حسابداری: تایید تسویه دانشجویان نوبت دوم، شهریه پرداز و بورسیه

6

 امور دانشجویی و واحد تغذیه:  تسویه حساب امور دانشجویی) مراجعه  به کارشناس مربوطه در امور دانشجویی (

7

تسویه حساب با کتابخانه دانشکده :یک نسخه از پایان نامه چاپ شده جهت ارایه به کتابخانه.  لینک تسویه حساب با کتابخانه دانشکده ،

8

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران: تایید تسویه دانشجو در صورت عدم بدهیارسال 4 فایل اعلام شده به آدرس cthesis.lib@ut.ac.ir
تنها صورت دارا بودن شرایط ، تسویه انجام می پذیرد.

9

 دانشجو: پس از انجام کامل تسویه، اطلاع به کارشناس از طریق ایمیل، به منظور بررسی و رفع نواقص پرونده برای فارغ‌التحصیلی و دریافت شماره گزارش فارغ‌التحصیلی

 

 

 
 

نکته مهم :

دانشجویان حائز دریافت گواهی رتبه اول موظف هستند درخواست کتبی خود را تایپ و جهت انجام مراحل دریافت گواهی به کارشناس مربوطه تحویل نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :