تصویب موضوع پروپوزال

تصویب موضوع پروپوزال


 • مرحله پژوهشی- تصویب پروپوزال (نیمسال سوم)
 1. دانشجو موظف است تا پایان نیمسال سوم تحصیلی ، پروپوزال پایان نامه خود را به تصویب گروه آموزشی ذیربط برساند.
 2. در صورت عدم موفقیت دانشجو به دفاع در سنوات مجاز، محروم از تحصیل خواهد شد و تنها در صورت تایید استاد راهنما، مدیر گروه، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و کمیسیون موارد خاص دانشگاه طبق (فرآیند تمدید سنوات) می تواند ادامه تحصیل دهد.

 

 • فرایند تصویب:
 1.  دانشجو :

ورود به سامانه و درخواست تصویب

 • درخواست تصویب موضوع پروپوزال در پیشخوان خدمت با توجه به فیلم راهنما
 1.  کارشناس:
            بررسی درخواست، تایید و ارجاع به استاد راهنما یا عدم تایید و ارجاع به دانشجو.

 

 1.  استاد راهنما:
            بررسی درخواست و تایید (ارسال به مدیر گروه جهت تایید ) و تایید نهایی توسط کارشناس.

 

 • نکته مهم: دانشجو لازم است طبق مقررات آموزشی دانشگاه در هر نیمسال گزارش پیشرفت فعالیت پژوهشی خود را در کاربرگ (لینک کاربرگ شماره 8) تکمیل و به تایید استاد راهنما برساند.

 

آدرس کوتاه :